حضور پر رنگ شرکت همانند ساز بافت کیش در سومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران

  10/22/2016 12:00:00 AM

حضور پر رنگ شرکت همانند ساز بافت کیش در سومین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و طب بازساختی ایران
Facebook Twitter Google LinkedIn

دکتر علی صمدی کوچکسرائی ، دبیر علمی سومین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت گروه های هدف در این کنگره را جراحان ، متخصصین داخلی در تخصص های مختلف ، پزشکان ، پیراپزشکان ، پرستاران ، متخصصین علوم انسانی ، سولهای بنیادی ، رشته های مهندسی ، مهندسی بیو مواد بر شمرد. در این کنگره کاربرد مهندسی بافت در ترمیم بافت های آسیب دیده با استفاده از سلول های زنده و موادی که شبیه ماتریس خارج سلولی در بدن هستند بحث و بررسی شدند. همچنین دکتر بیان الحق ، مدیرعامل شرکت همانند ساز بافت کیش از سخنرانان این کنگره در ارتباط با تجاری سازی محصولات تولیدی این شرکت بودند.

Send Message