مقایسه بالینی، بافت‌شناسی و هیستومورفومتری CenoBone با و بدون پلاسمای غنی از فاکتور رشد برای حفظ برجستگی بی‌دندان در حفره‌های دندانی

چکیده:
مقدمه: هدف از این مطالعه مقایسه نتایج بالینی، بافت‌شناسی و هیستومورفومتری آلوگرافت CenoBone با و بدون پلاسمای غنی از فاکتور رشد (PRGF) برای حفظ برجستگی بی‌دندان در حفره‌های دندانی بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تجربی است که بر روی 14 سوکت دندانی انجام شد شامل حفره های مورد نیاز برای حفظ برجستگی و به دنبال آن کاشت ایمپلنت در پرمولر و مولر فک پایین بود. پس از کشیدن دندان، در گروه آزمایش از آلوگرافت CenoBone و PRGF و در گروه کنترل از آلوگرافت CenoBone به تنهایی استفاده شد. تغییرات عمودی برجستگی در مرحله اول جراحی و 5 ماه بعد در مرحله دوم جراحی (جاگذاری ایمپلنت) اندازه گیری شد. همچنین با استفاده از Core-Biopsy در مرحله دوم جراحی، معیارهای هیستولوژیک و هیستومورفومتری تعیین شد. داده‌ها با آزمون t، Mann-Whitney U و آزمون دقیق فیشر در سطح معنی‌داری 05/0 > P تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین ضخامت ترابکولار در گروه آزمایش (53/5 ± 18/52) بطور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل (40/10 ± 53/41) بود (344/0 = P). با این حال، تفاوت معنی داری در مقادیر میانگین جذب استخوان عمودی، درصد استخوان، مواد زیستی باقیمانده، التهاب و عروق خونی بین دو گروه وجود نداشت. هیچ موردی از واکنش جسم خارجی مشاهده نشد و استخوان در تمامی موارد زنده و در تماس مستقیم با بیومتریال بود.
نتیجه‌گیری: اگرچه آلوگرافت CenoBone با PRGF در برخی عوامل هیستومورفومتریک مانند ضخامت ترابکولار مؤثر بود، اما این ترکیب لزوما منجر به تغییرات بالینی قابل‌توجهی نشد. پس آلوگرفت CenoBoneبه تنهایی نیز موثر بوده و حضور PRGF مزیت خاصی به آن اضافه نکرده است.
کلمات کلیدی: آلوگرافت، ایمپلنت دندان، پلاسما، پیوند سوکت

Clinical, histological, and histomorphometrical comparison of CenoBone with and without plasma rich in growth factor for edentulous ridge preservation in the dental sockets

Farshad Keshavarzi1, Fateme Ahrari1, Maryam Seyedmajidi2, Maryam Ziaei3, Ali Bijani4, Niloofar Jenabian5
1Department of Periodontology, Reaserch Committte, Babol University of Medical Sciences, 2Dental Materials Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, 3Department of Pedodontics, Faculty of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, 4Social Determinants of Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, 5Oral Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran


ABSTRACT
Background: The aim of this study was to compare the clinical, histological, and histomorphometrical outcomes of CenoBone allograft with and without plasma rich in growth factor (PRGF) for the preservation of edentulous ridge in the dental sockets.
Materials and Methods: This study is experimental clinical trial that 14 dental sockets were included the sockets required ridge preservation followed by implant placement in the premolar and molar of the mandible. After extraction of the teeth, the CenoBone allograft and PRGF were used in the test group and CenoBone allograft was used alone in the control group. During the first stage of surgery and 5 months later, in the second stage of surgery (implant placement), the vertical changes of the ridge were measured. Furthermore, using Core Biopsy in the second stage of surgery, criteria of histologic and histomorphometric were determined. Data were analyzed with t test, Mann–Whitney U test, and Fisher’s exact test at the level of significance of P < 0.05.
Results: The mean trabecular thickness in the test group (52.18 ± 5.53) was significantly higher than that in the control group (41.53 ± 10.40) (P = 0.344)

However, there were no significant differences in the mean values of vertical bone absorption, bone percentage, remaining biomaterials, inflammation, and blood vessels between the two groups. There was no case of foreign body reaction and the bone was vital in all the cases and in direct contact with the biomaterial
Conclusion: Although CenoBone allograft with PRGF was effective in some histomorphometric factors such as trabecular thickness, it did not lead to significant clinical changes

Key Words: Allografts, dental implants, plasma, socket graft


کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به همانند ساز بافت کیش میباشد.
[ طراحی وب سایت و سئو | امپریال برند ]
Developer & Designer | Hossein Donyadideh